Obchodné podmienky - Holisticke krmivo

Kategórie

Informácie

Nové produkty

 • Prírodný Mopan 29
  Prírodný Mopan 29

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  1,58 €
 • Prírodný Mopan 28
  Prírodný Mopan 28

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  1,25 €
 • Prírodný Mopan 27
  Prírodný Mopan 27

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  1,00 €
 • Prírodný Mopan 26
  Prírodný Mopan 26

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  1,83 €
 • Prírodný Mopan 25
  Prírodný Mopan 25

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  1,83 €
 • Prírodný Mopan 24
  Prírodný Mopan 24

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  1,50 €
 • Prírodný Mopan 23
  Prírodný Mopan 23

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  5,00 €
 • Prírodný Mopan 22
  Prírodný Mopan 22

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  22,92 €
 • Prírodný Mopan 21
  Prírodný Mopan 21

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  14,17 €
 • Prírodný Mopan 20
  Prírodný Mopan 20

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  20,42 €
 • Prírodný Mopan 19
  Prírodný Mopan 19

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  24,92 €
 • Prírodný Mopan 18
  Prírodný Mopan 18

  Prírodná dekorácia do akvárií a terárií. Mopan je vhodný na rozdelenie...

  24,17 €

Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Obchodné meno: Vladimír Kočnár - ARA

Adresa sídla spoločnosti: Slnečná 33, 902 01  Pezinok

Telefón: 0917/820 377          

e-mail: pezinokara@gmail.com

IČO: 30037191

DIČ: 1020227571

DIČ DPH: SK1020227571

Číslo živnostenského listu: c.j.: Zo 1342/1992/P

Číslo živnostenského registra: 107-5442

Dozorný orgán: 

 • Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 827 99 Bratislava 27
 • Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.holistickekrmivo.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

Článok 2
Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.holistickekrmivo.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.holistickekrmivo.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pokiaľ bude pri registrácii vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA registračné údaje použiť na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.holistickekrmivo.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.holistickekrmivo.sk  pod menom užívateľa.

Po vytvorení objednávky bude automaticky objednávka zaregistrovaná v systéme, o čom bude užívateľ (po tomto kroku objednávateľ) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

E-shop www.holistickekrmivo.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

 

Článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky (bankovým prevodom). Ak spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Vladimír Kočnár - ARA, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Vladimír Kočnár - ARA a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

V prípade dobierky je tovar zvyčajne doručený do 5 pracovných dní odo dňa objednania. 

Spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. 
Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v niektorom z obchodov ARA, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenej predajni ARA. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

 

Článok 5
Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (0917/820964) alebo e-mailom na adresu: holistic@holistickekrmivo.sk  v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 4, spoločnosť Vladimir Kočnár - ARA si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany Vladimír Kočnár - ARA - Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Vladimír Kočnár - ARA a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Platí iba pri nákupe cez www.holistickekrmivo.sk

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese holistic@holistickekrmivo.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Vladimír Kočnár - ARA osobne v sidle firmy - Slnečná ulica 33, Pezinok 902 01 alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Vladimír Kočnár - ARA, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Zákaník spolu s tovarom musí priložiť pokladničný doklad o kúpe tovaru. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar alebo obal javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. 

Pre vrátenie tovaru poštou je potrebné ho zaslať na adresu: Veronika Kuželová, Slnečná 33, Pezinok 90201

Spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

Spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky.

V prípade, že zákazníkovi nebolo účtované poštovné z dôvodu objednávky vyššej ako 99€ a ten  sa rozhodne zakúpený tovar vrátiť

a) v plnej výške, suma poštovného mu bude odpočítaná zo sumy, ktorú je predávajúci povinný uhradiť na účet zákazníka

b) zákazník vráti len časť z objednávky. Ak výsledná suma rozdielu objednávky po vrátení tovaru bude nižšia ako 99€ predávajúci má právo z rozdielnej sumy, ktorá bude uhradená na účet zákazníka odpočítať náklady na poštovné.

 

Článok 6b
Neprebratie objednávky pri dobierke

V prípade neprebratia (nevyzdvihnutia ) zásielky na dobierku, bude zákazník vyzvaný na úhradu ušlého poštovného. V prípade, že toto neuhradí do 7 dní od výzvy, bude mu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 15€ ako náhrada poštovného a administratívnych nákladov spojených so zbytočným chystaním, odoslaním a opätovným prijímaním zásielky. Na túto zmluvnú pokutu bude zákazníkovi odoslaná faktúra s termínom úhrady. Pokiaľ k preplateniu tejto faktúry nedôjde, bude táto pohľadávka postúpená tretej strane k vymáhaniu, a to včetne všetkých nákladov s tým spojených. Objednaný tovar môže byť zákazníkovi odoslaný opäť a v takom prípade sa čiastka navýši iba o nové poštovné, nie o celú zmluvnú pokutu.

 

Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov ARA. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Vladimír Kočnár - ARA za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) a záručného listu po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou Vladimír Kočnár - ARA .

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Vladimír Kočnár - ARA nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím

 

Článok 8
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Vladimír Kočnár - ARA s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke

gdpr-informačná povinnosť


Sledujte nás na Facebooku